“گونگ هو” انگلیس برای نقش جهانی پس از Brexit: نماینده سازمان ملل