گوگل معاملات Fitbit را در میان نگرانی های ضد انحصاری منعقد می کند