یوتیوب ترامپ را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد ، از کسب درآمد از فیلم ها توسط جولیانی جلوگیری کند