یک افت چشمگیر در کوسه یک “سوراخ شکاف” در اقیانوس ایجاد می کند: یک مطالعه