یک افسر پلیس کاپیتول آمریکا که پس از شورش برای دروغ گفتن به احترام درگذشت