یک مرد کالیفرنیایی پس از مشاهده اجساد هنگام پخش زنده دستگیر شد