یک منبع گفت: یک انگلیسی بیش از سال 2020 هک کرده است تا در توییتر ظاهر شود تا در دادگاه در اسپانیا حاضر شود