یک مورد از COVID-19 ، پرت استرالیایی را به سرعت قفل کرد