یک نماینده سازمان ملل برای پایان دادن به بحران میانمار از رهبر تایلند کمک می گیرد