یک کشته ، پنج نفر مانند طوفان های جدیدی که فیجی را خراب می کنند ناپدید شدند