100000 طوماری را امضا کردند که خواستار تجارت آزاد بین انگلیس و ایرلند شمالی بود