12/3 از Raidue ، رهبران CGIL ، CISL ، UIL در روز جهانی معلولین