15.7 میلیون دوز واکسن COVID-19 که در ایالات متحده تجویز می شود