30 خانه که تصور می شود در آتش سوزی استرالیا از بین رفته است