55.9 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، 33.8 میلیون تزریق: CDC ایالات متحده