CBK جایزه اجرای قانون را برای استفاده از زبانها دریافت می کند