CDC ایالات متحده پس از واکسن Pfizer COVID-19 سطح کمتری از واکنش آلرژیک را مشاهده می کند