CDC می گوید 9 میلیون آمریکایی در حال حاضر علیه ایالات متحده آمریکا در حال مبارزه با COVID-19 واکسینه شده اند