Cgil Cisl Uil: رضایت نسبی برای ایجاد ثبات در بیماران مبتلا به مزوتلیوما