COVID-19: اتحادیه اروپا برای جلوگیری از از دست دادن واکسن های Pfizer و هزینه های اضافی ، سرنگ ها را اشتباه می گیرد