COVID-19 به اخلال در فن آوری در آموزش دامن می زند و شکاف دیجیتالی را عمیق تر می کند