Fauci می گوید عفونت های COVID-19 ممکن است یک فلات باشد