FBI برای جزئیات افرادی که در پشت بمب های واشنگتن قرار دارند جایزه ای ارائه می دهد