GOP تگزاس در حالی که صدها رد می کنند با محدودیت های رای گیری در حال پیشرفت است