KLM برای پشتیبانی از پروازهای طولانی مدت زیرا ملزومات آزمایش COVID آرام است