Pfizer به دنبال تصویب واکسن COVID-19 از کره جنوبی قبل از انتشار در ماه فوریه است