Proietti: داده های هشدار دهنده در گزارش VIII رصدخانه دارویی بانکو