Robinhood در میان جهش تجارت 3.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جذب کرد