Toys R Us دوباره در حال کوچک شدن است و 2 فروشگاه آخر خود را در ایالات متحده تعطیل می کند