WHO توصیه های شواهد مربوط به عکس های واکسن COVID-19 را برای سفر متوقف کرده است