WHO در حال برنامه ریزی برای تأیید واکسن COVID-19 برای معرفی جهانی است